06 – 2324 9909 | Proefles@yogaandyou.nl

Voorwaarden

LESVOORWAARDEN

Deelname
Deelname aan een les is verzekerd na betaling van het lesgeld aan Yoga & You en na inschrijving via MomoYoga. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan Yoga & You de deelnemer de toegang tot de les weigeren.

MomoYoga
De yogastudio maakt gebruik van het registratiesysteem MomoYoga, waarin de persoonlijke gegevens worden opgenomen. De gegevens worden alleen door de yogastudio zelf gebruikt voor zakelijke doeleinden (aankoop abonnement/kaart, aanmelden yogales, communicatie en ontvangst Nieuws).  

Aan- /afmelden voor een les
Aan- en afmelden voor een les gaat via MomoYoga. Je kunt je tot 2 uur voor een les aan- of afmelden. Lessen die niet binnen 2 uur voor aanvang zijn geannuleerd zullen worden verrekend met de kaart of het abonnement. 

Een afmelding i.v.m. gezondheidsredenen of onvoorziene omstandigheden wordt op prijs gesteld en kan via een bericht, WhatsApp of e-mail. 

Doorgang les
Bij afzegging van meerdere deelnemers of bij aanmelding van minder dan drie deelnemers wordt bekeken of de les doorgaat en wordt er geprobeerd een alternatief te vinden (les op een andere dag of de les doorschuiven).

Abonnementen
Bij een jaarabonnement worden 52 lessen toegekend; 26 lessen bij een half jaarabonnement en 13 lessen bij een kwartaalabonnement (of naar rato). De toegekende lessen dienen binnen de abonnementsperiode worden opgemaakt en kunnen niet worden meegenomen naar een volgende abonnementsperiode.

Het abonnementsgeld is gebaseerd op een openstelling van minimaal 46 weken per jaar.

Opzegging abonnement
Bij beëindiging van een abonnement dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen, uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan een nieuwe periode (kwartaal, half jaar of jaar). Als je niet opzegt, ga je door met de volgende periode. 
Niet afgenomen lessen komen te vervallen als deze niet binnen de abonnementsperiode worden afgenomen.
Wanneer je door omstandigheden (studie, ziekte of een andere (medische) reden) tijdelijk langer afwezig bent, kan in overleg een aangepaste regeling worden gemaakt. 
Indien er tussen twee abonnementsperiodes langer dan 1 maand zit, wordt opnieuw €10,- inschrijfkosten berekend.

Automatische incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

  • Yoga & You om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven;
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yoga & You.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Geldigheid rittenkaart
Een 5- of 10-rittenkaart is persoonlijk. De ingekochte uren dienen respectievelijk binnen 2 of 4 maanden (in de zomerperiode binnen 3 of 5 maanden) gebruikt te worden, tenzij hierover andere (persoonlijke) afspraken zijn gemaakt.
Als je niet opzegt, ga je in principe door met een volgende kaart.

Prijzen en betaling:
De prijzen zijn incl. 9% BTW (yogalessen). 
Yoga & You behoudt zich het recht voor om de (les)prijzen te wijzigen.
Betaling van facturen binnen 8 dagen op de op de factuur aangegeven wijze.

Bij deelname aan de les gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga & You.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Opening
De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).

De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).

Feestdagen en schoolvakanties
Tijdens feestdagen (Nieuwjaarsdag 1 januari, 1ste Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste Pinksterdag en 1ste kerstdag) en de schoolvakanties is de yogastudio gesloten of zal een aangepast lesrooster van toepassing zijn.

In MomoYoga vind je het actuele rooster.

Aansprakelijkheid
Yoga & You is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

Medisch
De cliënt dient blessures, gezondheidsproblemen (lichamelijk, psychische klachten of zwangerschap) en/of het gebruik van medicijnen vooraf aan docent te melden maar ook zodra daarvan nadien sprake mocht zijn.

Yoga & You kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

Yoga & You is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verwonding tijdens of na de yogales en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een ongeval of blessure. De docent van Yoga & You is niet aansprakelijk voor schade t.g.v. gegeven adviezen en/of verleende diensten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet en/of grove schuld aan de zijde van de docent.
De door de docent gegeven adviezen c.q. verleende diensten zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen.