06 – 2324 9909 | Proefles@yogaandyou.nl

Algemene voorwaarden

Opening

De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli). De yogastudio is minimaal 47 weken per jaar geopend.

Openingstijden Yogastudio: zie lestijden

Feestdagen en schoolvakanties

Op feestdagen (goede vrijdag, 1ste en 2de Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de Pinksterdag) en tijdens de schoolvakanties is de yogastudio gesloten of is er een aangepast rooster. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.

Deelname

Het lesgeld is het bedrag zoals vermeld in de aanmeld app van Yoga & You en de website. 
Je hebt recht op een plek na betaling van het lesgeld aan Yoga & You. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan Yoga & You de deelnemer de toegang tot de les weigeren.

Registratiesysteem

De yogastudio maakt gebruik van het registratiesysteem BSport. Dit systeem faciliteert ook de Yoga & You-app. Met deze app dien je de reservering voor een les te maken.

In dit registratiesysteem worden persoonlijke gegevens opgenomen. De gegevens worden alleen door de yogastudio zelf gebruikt voor zakelijke doeleinden (aankoop abonnement/kaart, aanmelden yogales, communicatie en ontvangst nieuws).  

Afmelden

Een annulering vindt plaats via de Yoga & You-app, uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les. Lessen die niet binnen 4 uur voor aanvang zijn geannuleerd, worden verrekend met de leskaart of het abonnement. 

Een (late) afmelding i.v.m. gezondheidsredenen of onvoorziene omstandigheden wordt op prijs gesteld en kan per WhatsApp of e-mail. 

Doorgang / annulering les

Bij afzegging van meerdere cursisten of bij geringe belangstelling voor een les wordt bekeken of de les doorgaat (minimaal 3 personen) of wordt er een alternatief geboden (les op een andere dag of de les doorschuiven).

Abonnementen

Bij een jaarabonnement worden 52 lessen toegekend; 26 lessen bij een half jaarabonnement en 13 lessen bij een kwartaalabonnement (of naar rato). Bij een maandabonnement worden 4 lessen per maand toegekend. 
De toegekende lessen dienen binnen de abonnementsperiode worden opgemaakt en kunnen niet worden meegenomen naar een volgende abonnementsperiode.
Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode in één keer geïnd.
Abonnementen worden, zonder tegenbericht, automatisch voor eenzelfde periode als de voorgaande periode verlengd.
Het abonnement is gebaseerd op een openstelling van minimaal 47 weken per jaar. Dit betekent dat lessen in de periode voor of na een sluiting ingepland kunnen worden.

Wijziging in abonnement 

Een wijziging in of van abonnement dient minimaal een maand voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode te worden doorgegeven.
Voor tussentijdse aanpassingen van abonnementsvormen wordt per keer € 15,00  in rekening gebracht.

Opzegging

Bij beëindiging van een abonnement dient minimaal een opzegtermijn van één (kalender)maand in acht te worden genomen. Opzeggen kan tot uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan een nieuwe abonnementsperiode. 
Stel: U wilt per 1 april opzeggen, dan moet u dit uiterlijk voor 1 maart hebben aangegeven.

Geldigheid rittenkaart

Een 5- of 10-rittenkaart is persoonlijk. Een 5-rittenkaart is 2 maanden geldig en een 10-rittenkaart heeft een geldigheid van 4 maanden, tenzij er andere afspraken hierover zijn gemaakt. 

Wanneer je tijdelijk langer afwezig bent in verband met studie, ziekte of een andere (urgente) reden, kan in overleg een aangepaste regeling worden gemaakt.

Prijzen en betaling

De prijzen zijn incl. 9% BTW (yogalessen). 
Yoga & You behoudt zich het recht voor om de (les)prijzen te wijzigen.

Automatische incasso

Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan

  • Yoga & You om het abonnement automatisch te verlengen.
  • Yoga & You (via het systeem van BSport) om door middel van doorlopend incasso-opdrachten de bedragen t.b.v. het abonnementsgeld van uw rekening af te schrijven;
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yoga & You.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Medisch

De cliënt dient om voor aanvang van de les eventuele lichamelijk klachten zoals blessures, psychische klachten, het gebruik van medicijnen of zwangerschap te melden aan de docente. 

De docent is niet aansprakelijk voor schade t.g.v. gegeven adviezen en/of verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de docent.

De door de docent gegeven adviezen c.q. verleende diensten zijn resultaatgericht zonder resultaat te garanderen.

Yoga & You kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yogales of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

Aansprakelijkheid

Yoga & You is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of verwonding tijdens of na de yogales en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van een ongeval of blessure.

Yoga & You is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

KVK Depot Algemene voorwaarden 0012-3594